2018 Exxxotica Miami

Miami Exxxotica 2018

Turns out Miami Exxxotica was the direct opposite of a sausage fest - it was all women!